Sıkça Sorulan Sorular

İSEDAK Proje Finansmanı (İPF) nedir?

İSEDAK Proje Finansmanı 2013 yılında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından ortaya konan bir finansman mekanizmasıdır. Bu mekanizma ile İİT üye ülkeleri ve İİT kuruluşlarının İSEDAK Stratejisi’nin stratejik hedefleri ve çıktılarını gerçekleştirmeye dönük hazırladığı projeler desteklenmektedir. İPF, fikirlerin projeler aracılığıyla gerçekleşmesine olanak sağlayan bir yöntem olan proje döngüsü yönetimini esas almaktadır. Bu yöntem sayesinde fikirler bir zaman aralığına ve bütçeye sahip somut faaliyetler yoluyla projelere dönüştürülmektedir. Proje döngüsü yönetimi; tanımlama, onaylama, uygulamayı izleme ve değerlendirme gibi çok çeşitli aşamaları kapsamaktadır (Daha fazla bilgi için lütfen Proje Başvuru ve Uygulama Rehberlerine bakınız).

İSEDAK tarafından finanse edilecek projeler için tematik öncelikler var mı?

İPF kapsamında, bu web sayfasında duyurulan tematik önceliklere odaklanan projeler finanse edilmektedir. Sektörel temalar ile uyumlu olmayan projeler finanse edilmeyecektir.

Kimler proje teklifinde bulunabilir?

İSEDAK üyesi ülkelerin ilgili bakanlıkları ve ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları proje teklifinde bulunabilir.Belirli bir işbirliği alanında proje teklifinde bulunulabilmesi için üye ülkenin ilgili alandaki İSEDAK çalışma grubunun üyesi olması gerekmektedir. Proje teklifleri üye ülkelerin çalışma grubu odak noktası olarak belirlenmiş bakanlıkları aracılığıyla yapılabilmektedir.

Ne tür projeler ve faaliyetler finanse edilecektir?

İSEDAK tarafından finanse edilen projeler; eğitim, çalıştay, konferans/seminer, çalışma ziyareti, tanıtım toplantısı, fizibilite çalışması, promosyon materyallerinin hazırlanması ve çalışma raporlarının yazılması gibi faaliyetleri içeren soft projelerden oluşmaktadır.İPF altında, sadece teknik işbirliği ve kapasite geliştirme projeleri finanse edilmeye uygundur. Projeler, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine özel bir önem verirken üye ülkeler arasındaki teknik işbirliğini de geliştirmeyi amaçlamalıdır.
İPF kapsamında yatırım projeleri finanse edilmemektedir. Bununla birlikte, proje amaçlarıyla doğrudan ilgili olan küçük çaplı onarım veya tedarik gibi proje faaliyetlerini tamamlayan yatırımlar finanse edilebilir.

Proje seçim kriterleri nelerdir?

İPF; İSEDAK stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden projelere finansman sağlamaktadır. Projeler, üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra, üye ülkelerin beşeri, kurumsal ve idari kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamalıdır.
İSEDAK Koordinasyon Ofisi proje değerlendirmelerinde şu temel kriterleri göz önünde bulundurmaktadır:

  • İSEDAK Stratejisi ile ilişki,
  • İSEDAK Politika Tavsiyeleri ve İSEDAK internet sitesinde yayımlanan Desteklenen Sektörel Temalara uyum,
  • İİT üye ülkeleri ile çok taraflı işbirliğine katkı sağlama
  • İSEDAK Çalışma Gruplarına düzenli katılım sağlama
  • Proje fişini uygun ve yeterli bir şekilde doldurma
  • Proje personelinin nitelikleri
  • Gerçekçi bütçeleme
  • İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile işbirliği ve iletişim
  • PS’nin İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında uyguladığı önceki projeleri ile ilgisi

Ana aktörler kimlerdir? Bu aktörlerin sorumlulukları nelerdir?

Projelerin uygulanmasına yönelik görev ve sorumluluklar 3 taraf arasında dağılmıştır: Proje Sahibi (PS), İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (Banka).

Proje Sahibi (PS): PS, projenin başvurusundan (projenin hazırlanması ve proje fişinin gönderilmesi) ve tüm projenin uygulanmasından İKO’ya karşı sorumludur. PS, proje önerisinin ilk taslağını İKO’ya gönderir. İlk taslak, proje adayları arasına girerse; projenin nihai değerlendirmeye alınabilmesi ve finansman tahsisine hak kazanabilmesi için, PS taslak önerisini İKO’yla koordinasyon halinde yeniden gözden geçirip detaylandırmalıdır.

PS son değerlendirmeyi de başarılı olarak geçtikten sonra, Sözleşmede belirtildiği biçimde sorumluluklarını (projenin uygulanması ve raporlanması açısından) yerine getirmek için Bankayla yakın bir işbirliği içinde çalışmak zorundadır. PS, projenin uygulanma sürecinde düzenli ilerleme raporları sunar. PS, detayları Bankayla imzalanacak Sözleşmede verilecek olan projenin uygulanması sürecinden Bankaya karşı finansal açıdan sorumludur.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO): İKO, İPF’nin uygulanması ve izlenmesinden genel olarak sorumludur. Tüm proje başvuruları, değerlendirilmeye alınmaları için İKO’ya yapılmalıdır. PS’lerin proje hazırlama ve gönderme sürecinde İKO’yla istişare halinde olmaları tavsiye edilmektedir. Onay aşamasından sonra, İKO finanse edilmeye uygun projeleri son kez bir liste halinde düzenler ve söz konusu listeyi Bankaya iletir.

Türkiye Kalkınma Bankası: Banka aracı kurum olarak faaliyet gösterir. Projenin operasyonel ve finansal konularını öngören Sözleşme, Banka ile proje sahibi arasında imzalanır. Banka, projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için PS ile yakın bir işbirliği içinde çalışır ve İKO adına projenin uygulanmasını denetler. Banka, İPF altındaki proje faaliyetlerine ilişkin düzenli ilerleme raporlarını İKO’ya gönderir. Usulsüzlük durumunda banka, İKO’nun talebi üzerine gerekli tedbirleri (Sözleşmenin feshi de dahil) almaya yetkilidir.

Proje teklifleri ne zaman başlayacak? Projelere nasıl başvurabilirim?

İSEDAK Koordinasyon Ofisi her yıl Eylül ayında proje teklif çağrısında bulunmaktadır. Çağrı İSEDAK’ın internet sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

İPF kapsamındaki tüm proje başvuruları Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.

PS’lerin, online proje fişinin belirli bölümlerini doldurarak ön proje tekliflerini İKO’ya sunmaları gerekmektedir.

PS’ler proje tekliflerini elektronik ortamda göndereceklerdir. Proje tekliflerinin elektronik başvurusu için son tarih, teklif çağrısının 30’uncu günüdür. Son başvuru tarihlerinden sonra İKO’ya ulaşan proje teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihinden sonraki bir ay içinde, İKO ilk değerlendirmesini yapar ve ön elemeyi geçen aday proje listesini açıklar.

Aday listesindeki projelerin PS’lerinin, proje fişinin geri kalanını tamamlayarak 45 gün içinde İKO’ya sunmaları gerekmektedir.

PS’ler nihai proje fişlerini Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla resmi mektup olarak ikinci aşama başvurularının tamamlanmasının ardından on beş gün içerisinde İKO’ya göndermeleri gerekmektedir. Tamamlanmış proje fişlerinin sunulması üzerine, İKO kapsamlı bir değerlendirme yapar ve İSEDAK internet sitesi kanalıyla desteklenecek projelerin nihai listesini yaklaşık 45 gün içinde açıklar.

İKO, nihai listeyi 7 gün içinde Türkiye Kalkınma Bankasına gönderir.

Şifremi ve kullanıcı adımı nereden alabilirim?

İKO, Online Başvuru Sistemine giriş için kullanılacak kullanıcı adı ve şifreleri İSEDAK Çalışma Grubu odak noktalarına sağlamaktadır. İlgili odak noktası ile iletişime geçilerek online sisteme ve referans dokümanlara (Proje Başvuru ve Uygulama Rehberleri, Proje Fişi ve Görünürlük Rehberi) erişim sağlanabilmektedir. Kullanıcı adı ve şifre sahibi olmayan odak noktaları İKO ile iletişime geçerek bunları temin edebilmektedir.

İKO, proje başvurusu gerçekleştirilirken yetkili odak noktası ile yakın bir işbirliği içerisinde bulunulmasını tavsiye etmektedir.

Proje uygulamasının ve finansmanının detayları nelerdir?

Banka, İKO’dan son listeyi aldıktan sonraki bir ay içinde her bir PS ile bir Sözleşme imzalar.

Sözleşme, her yıl 1 Nisan itibariyle imzalanır ve Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben proje uygulama süreci başlar.

Projenin yönetim sorumluluğu; Proje Başvuru ve Uygulama Rehberleri, Proje Fişi, Sözleşme ve Görünürlük Rehberine bağlı kalmak kaydıyla PS’ye aittir.

Proje personeline yönelik ödemeler doğrudan personel hesabına yapılır. Proje personeli çalıştığını kanıtlamak için aylık çalışma cetveli gönderir.

Projelere ilişkin ödemeler Banka tarafından doğrudan PS’ye yapılır. PS, harcamaları kanıtlamak için bankaya faturaları sunmak zorundadır. Avans ödemesi/ön finansman bulunmamaktadır. Ödemeler Detaylı İş Planı, Aylık İlerleme Raporları, Finansal İlerleme Raporları, Proje Tamamlama Raporu, Taslak ve Araştırma Final Raporları (Araştırma Projelerinde), Aylık Çalışma Cetveli, faturalar ve diğer destekleyici dokümanların PS tarafından Online İzleme Sistemine yüklenmesine bağlı olarak yapılır.

İzleme prosedürü nasıldır?

Bütün projeler, proje uygulamasının zaman dilimiyle, bütçeyle ve Proje Fişinde belirtilen prosedürlerle uyumlu olmasının sağlanması için izlenir.

Banka, projelerin ilerlemesine ilişkin olarak İKO’ya karşı resmi raporlama yapma sorumluluğunun yanı sıra, projelerin hem finansal hem de teknik izlemesinden de sorumludur.

PS, izleme kapsamında her ay online izleme sistemi vasıtasıyla ilerleme raporları gönderir. Proje ana faaliyetlerinin her birinin tamamlanmasından sonra faaliyet raporları, projenin tamamlanmasından sonra ise proje bitirme raporunun PS tarafından online izleme sistemi ile gönderilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Daha fazla bilgi için lütfen Online Başvuru Sisteminde yer alan referans dokümanları inceleyeniz veya cpf@comcec.org kanalıyla İKO ile iletişime geçiniz.